កង់របស់ជនជាតិជប៉ុនដែលជិះឆ្លងកាត់ជាង១០ប្រទេសមកបាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិស្ទឹងមានជ័យរកឃើញវិញហើយអំពាវនាវអោយម្ចាស់មកទទួលយកដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀត!

កង់របស់ជនជាតិជប៉ុនដែលជិះឆ្លងកាត់ជាង១០ប្រទេសមកបាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិស្ទឹងមានជ័យរកឃើញវិញហើយអំពាវនាវអោយម្ចាស់មកទទួលយកដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀត!

FB_IMG_1469952297681

FB_IMG_1469952896494

FB_IMG_1469952911051

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *