កម្ពុជា ចាប់ថ្ងៃទី១២ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ខ្យល់មួសុងនិរតីបង្កើនឥទ្ធិពល

បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម បានព្យាករណ៍ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ថ្ងៃទី១២ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីក្រសួងបានតាមដាន លើស្ថានភាព អាកាសធាតុរួចមក ឃើញថា ខ្យល់មួសុងនិរតី បាននិងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើតំបន់ឆ្នេរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រពន្ធសម្ពោធទាប បានកំពុងអូសបន្លាយកាត់លើអាងទន្លេមេគង្គ ក្នុងប្រទេសឡាវ៕

 

Loading...