កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត

Loading...