ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា ទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូច

ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា ទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនតូច

 

 

 

 

Loading...