ការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ម្ចាស់កម្មវិធីជួបជុំ និងម្ចាស់ហាងនានា ដែលមិនគោរពវិធានការសុវត្ថិភាព នឹងត្រូវប្រឈមនឹងបិទកម្មវិធី ឬហាងតែម្ដង

Loading...