កូវីដ-១៩៖ មិនមានករណីឆ្លងថ្មី និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយបន្ថែមទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៧៩ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤៦៩ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១០ នាក់

Loading...