កូវីដ-១៩៖ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៤០នាក់ទៀត

BREAKING: រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៤០នាក់ទៀត ក្នុងនោះ
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៨នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ៦៣៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៦ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១៤២ នាក់

Loading...