កោះហៅ អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ប្រធានក្រុមហ៊ុនផានណាម៉ិច ចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះដីធ្លី ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ តាមសំណើរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា

កោះហៅ អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ប្រធានក្រុមហ៊ុនផានណាម៉ិច ចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះដីធ្លី ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ តាមសំណើរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា៖

Loading...