ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនដំណឹងសិស្តីអំពី ថ្ងៃឈប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់កម្មករ និយោជិត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០បានចេញលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីថ្ងៃឈប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដល់កម្មករ និយោជិត។

លិខិតជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ទៀតថា កម្មករនិយោជិត ដែលធ្វើការថ្ងៃឈប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ មានសិទ្ធិទទួលបាននូវ ប្រាក់បំណាច់បន្ថែមមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធ្វើការធម្មតា។

 

 

 

Loading...