ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ផ្អាកការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសថៃ ជាបណ្ដោះអាសន្ន

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ផ្អាកការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសថៃ ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងអំឡុងពេលការរីករាលដាលកូវីដ-១៩ នៅខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ

Loading...