ក្រសួងទេសចរណ៍ស្នើឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត បិទបណ្ដោះអាសន្ន ក្លិបហាត់ប្រាណទាំងក្នុង និងក្រៅសណ្ឋាគារនៅទូទាំងប្រទេស

ក្រសួងទេសចរណ៍ស្នើឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត បិទបណ្ដោះអាសន្ន ក្លិបហាត់ប្រាណទាំងក្នុង និងក្រៅសណ្ឋាគារនៅទូទាំងប្រទេស

 

Loading...