ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសឱ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្ម #KTV ក្លឹបកម្សាន្ត (បិទទាំងស្រុង)

ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសឱ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្ម #KTV ក្លឹបកម្សាន្ត (បិទទាំងស្រុង) និងស្នើដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តត្រួតពិនិត្យការងារនេះឱ្យបានជាប់ជាប្រចាំមឹុងម៉ាតបំផុត រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

Loading...