ក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រេចបើកដំណើរការសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ទាំងអស់ឡើងវិញ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថាន​អប់រំបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញទេសចរណ៍ សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃក្រោមឱវាទក្រសួងទេសចរណ៍។ នេះបើយោងតាម សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួង ដែលអង្គភាពយើងទទួលបាន កាលពីថ្ងៃទី១១ខែមករាឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖

Loading...