ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជូនដំណឹងស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានបញ្ជាក់ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ទទួលនូវឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើងប្រទេសចិន និងខ្យល់មូសុងឦសានខ្សោយ ។

ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឱ្យ៖…

 

 

 

Loading...