ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១–

Loading...