ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣០ ខែវិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ២.៩០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២.៦០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ។ តម្លៃប្រេងឥន្ទនៈខាងលើនេះត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ៕

 

Loading...