ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ «អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មី» 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ «អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មី» ដែលមានសញ្ញាសុវត្ថិភាព (Hologram) នៅលើសន្លឹកប័ណ្ណ។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថា ចំពោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់នៅប្រើប្រាស់បានជាធម្មតា។

Loading...