ក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំដំណើរការតុលាការការងារ

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីថ្ងៃទី២១ មករា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវត្តិធម៌បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំដំណើរការតុលាការការងារដែលមានសមាសភាពប្រធាន១រូប អនុប្រធាន២រូប និងសមាជិកមួយចំនួន។

សេចក្តីសម្រេចនេះមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Loading...