ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីកូវីដ១៩ ចំនួន១ករណីថែមទៀត

ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីកូវីដ១៩ ចំនួន១ករណីថែមទៀត នៅលើខ្លួនជនជាតិបារាំងម្នាក់ អាយុ៣៥ឆ្នាំ ដែលចូលមកកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរី

Loading...