ក្រសួងសុខាភិបាលកែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិ

ការកែសម្រួលការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកការទូត និងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបានកាន់ទិដ្ឋាការការទូត (Visa A)

Loading...