ក្រសួងសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់ចំនួន១៦១,៨១៨នាក់

ថ្ងៃចេញផ្សាយៈ March 14, 2021

ភ្នំពេញ ៖ តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន៖ ១៦១,៨១៨នាក់ (ស្រី ៥៣៤០៣នាក់)៕

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖

Loading...