ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសៈអ្នកឆ្លងថ្មី១៥៧និងអ្នកជាស្បើយ៧២នាក់ ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព័ត៌មានថាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសៈអ្នកឆ្លងថ្មី១៥៧និងអ្នកជាស្បើយ៧២នាក់។ សូមអានប្រកាស

ភ្នំពេញៈនៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព័ត៌មានថាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសៈអ្នកឆ្លងថ្មី១៥៧និងអ្នកជាស្បើយ៧២នាក់។

Loading...