ក្រសួងសុខាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឱ្យពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺ ដែលសង្ស័យថាមានកូវីដ-១៩ នៅគ្លីនិកឯកជន

ក្រសួងសុខាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឱ្យពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺ ដែលសង្ស័យថាមានកូវីដ-១៩ នៅគ្លីនិកឯកជន

Loading...