ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំផ្ដល់អាសយដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិក តាមក្រសួងស្ថាប័នដែលបានប៉ះពាល់ ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖

ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំផ្ដល់អាសយដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិក តាមក្រសួងស្ថាប័នដែលបានប៉ះពាល់ ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖

 

 

 

Loading...