ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីជនជាតិចិនស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល អ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីជនជាតិចិនស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល អ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរ

Loading...