ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃទី២១​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ១នាក់​ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ ៖

ថ្ងៃទី២១​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ ១នាក់​ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ ៖

 

Loading...