ក្រសួងសុខាភិបាល៖ វិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន​ ៦៩នាក់​

ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៦៩នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ១៦នាក់៖

Loading...