ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត ស្លាប់ ដោយសារជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង ដែលមិនមែនកូវីដ-១៩

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត ស្លាប់ ដោយសារជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង
ដែលមិនមែនកូវីដ-១៩

Loading...