ក្រសួងអប់រំជូនដំណឹង ឲ្យបន្តការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សា

UPDATED: ក្រសួងអប់រំជូនដំណឹង ឲ្យបន្តការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សា នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ទូទាំងប្រទេស។

Loading...