ក្រសួងអប់រំសម្រេចផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នវិទ្យាល័យសម្ដេច ហ៊ុន សែន ភ្នំពេញថ្មី និងសាលា SIS សាខាឡាក់គីស្តារ

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រេចផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែនភ្នំពេញថ្មី និងសាលាអន្តរជាតិ អេស អាយ អេស សាខាឡាក់គីស្តារ

Loading...