ក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ (សាលារដ្ឋ) បើកដំណើការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា តទៅ

ក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ (សាលារដ្ឋ) បើកដំណើការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា តទៅ

 

 

 

Loading...