ក្រសួងអប់រំ បង្កើតគណៈ កម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ផ្លូវគោគប្រចាំក្រសួង

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បង្កើតគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោគប្រចាំក្រសួង។
យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចលេខ ០១ ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ក្រសួងអប់រំ បានបញ្ជាក់ថា គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំក្រសួងអប់រំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី អនុវត្តការងារលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកអប់រំ និងអ្នកសិក្សា៕

meoys

meoys_1

meoys_2

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *