ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសេវាកម្មឡើងវិញនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដូចខាងក្រោម៖

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសេវាកម្មឡើងវិញនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនដូចខាងក្រោម៖

– រថយន្តដឹកសិស្ស

– បណ្ណាល័យ

– សកម្មភាពអប់រំកាយ និងកីឡា

– អាហារដ្ឋាន

Loading...