ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាប្រកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ សម្រាប់សាលារដ្ឋ (១១ មករា ២០២១) និង
– ការអនុញ្ញាតឱ្យសាលារៀនឯកជន បើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

Loading...