ក្រសួងអប់រំ សម្រេចបន្តបិទសាលារហូតដល់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ

BREAKING: ក្រសួងអប់រំ សម្រេចបន្តបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋ និងឯកជន នៅភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងក្រុងព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ នៃខេត្តព្រះសីហនុ ។

បញ្ជាក់៖ បន្តបិទរហូតដល់ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។

Loading...