ក្រសួង​ធនធានទឹក​ជូនដំណឹង​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០៧-១៣ ខែមេសា​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០៧-១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​។​

Loading...