ក្រសួង​សង្គមកិច្ច ជូនដំណឹង​ពី​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ អំឡុងពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ជុំ​ទី​៤ លើក​ទី​២

ភ្នំពេញៈ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៥​ខែមីនា​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​អតីតយុទ្ធជន​និង​យុវនីតិសម្បទា​បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ស្តីពី​លទ្ធផល នៃ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ សាច់ប្រាក់ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ សម្រាប់​ជុំ​ទី​៤ លើក​ទី​២​។​

Loading...