គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ នេះមានទីតាំង ២៣កន្លែង ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ នេះមានទីតាំង ២៣កន្លែង ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

Loading...