គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ច្រានចោល​សំណើសុំ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់បោះឆ្នោត​របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ

គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ច្រានចោល​សំណើសុំ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់បោះឆ្នោត​របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ

Loading...