ងាកមកសិក្សា អំពីអត្ថប្រយោជន៍ របស់ពោត

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព របស់ពោត៖
• សម្បូរជាតិរ៉ែ
• ជាប្រភពថាមពល
• បង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែម
• ប្រឆាំងជំងឺមហារីក
• ល្អសម្រាប់ភ្នែក
• ល្អសម្រាប់អ្នកពរពោះ
• ការពារភាពស្លេកស្លាំង
• ល្អសម្រាប់ស្បែក
• ជួយដល់សុខភាពបេះដូង
• សម្បូរហ្វៃបឺ

Corn

Health benefits of corn
• Abundant in minerals -Great for pregnancy
• Good energy source -Prevents anemia
• Controls diabetes -Good for skin
• Good for eyes – Healthy heart
• Fights cancer -Full for fiber

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *