ជំនឿគឺជាអ្វី‬?

អ្វីដែលមានហើយឬដែលនឹងមាន គ្រប់យ៉ាង នៅលើផែនដី ដែលនៅហួសព្រំដែននៃការគិតរបស់មនុស្ស នៅហួសពីសមត្ថភាពខួរក្បាលមនុស្ស ព្រំដែនហ្នឹងហើយដែលហៅថា “ជំនឿ” នោះ។ ជំនឿទាំងឡាយតែងតែ នៅហួសសមត្ថភាពពន្យល់ ទោះបីជា ដោយការមិនចង់យល់ក្ដី់ ឬការសន្មតក្ដី។

ព្រះពុទ្ធបានទូន្មានថា៖ “ជំនឿមាននៅក្នុងទីណា ការពិចារណាត្រូវមាននៅក្នុងទីនោះ។ មនុស្សត្រូវប្រើប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណារកហេតុផល” ។
It might be so John Launder Launder. What that lies beyond human thoughts, mental capacity and that has created everything on earth are the limits of human ideas: And all that is called belief. All beliefs are beyond the understanding capacity whether they are unwillingness to get it or by supposition.
Buddha preaches: “Where there is belief, reasoning must be there. Humans have to use their intelligence to reason for cause and effect.”

Puthpong Sao

qw

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *