ដំណឹងដ៏រីករាយ..! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧នាក់ជាសះស្បើយ និងគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទេ

ដំណឹងដ៏រីករាយ..! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៧នាក់បានជាសះស្បើយ និងគ្មានករណីឆ្លងថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប៣៦២នាក់ ក្នុងនោះជាសះស្បើយ៣១៩នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ទេ។

Loading...