ដំណឹងរីករាយ! ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៤នាក់ទៀត និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៤៥៨ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៤០៩ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ៤៩ នាក់

Loading...