ដំណឹងល្អទៀតហើយ! ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៣នាក់ទៀត និង «មិនមាន» ករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៥៤ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ០៩ នាក់

Loading...