ដំណឹងល្អ!”មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ និងអ្នកជាសះស្បើយទេ

ដំណឹងល្អ :គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ធ្នូ នេះ “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ នឹង អ្នកជាសះស្បើយទេ។

ចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤១ នាក់
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយសរុប = ៣៦៤ នាក់

Loading...