ដំណឹងល្អ៖ ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០២នាក់ទៀត និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ វីរុស covid-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៣ នាក់
– អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៤៧ នាក់

Loading...