ដំណឹងល្អ៖ ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០២នាក់ទៀត និង «មិនមាន» ករណីឆ្លងថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦៣ នាក់
– អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤១ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៤៩ នាក់

Loading...