ដំណឹងល្អ៖ “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ

ដំណឹងល្អ៖ “មិនមាន” ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ នឹង ជាសះស្បើយទេ គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ធ្នូ នេះ ។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិត ដែលមានភ្ជាប់ជូនខាងលេី។
– អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ = ៤១ នាក់
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៦២ នាក់

Loading...