ដំណឹងល្អ! ជាសះស្បើយ ៤៩នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៧នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ៤៩នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៥នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស ០២នាក់

ភ្នំពេញ (៣០) កណ្ដាល (៣) ព្រះសីហនុ (២)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= ២៤៧៧ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១២៤០ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១២១៩ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ១៤ នាក់

Loading...