ដំណឹងល្អ! ព្យាបាលជាសះស្បើយ ០២នាក់ទៀត និងមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីទេ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប = ៣៩២ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ = ៣៧៤ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល = ១៦ នាក់

Loading...